Choď na obsah Choď na menu
 


Program našej materskej školy

Obrázok

            Predškolský vek je najideálnejší na vytváranie základných návykov, vedomostí a správania podporujúceho zdravie a zdravý životný štýl. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výchovy je predchádzanie a zabraňovanie vzniku chorôb, teda prevencia. Prevencia je zameraná na ochranu zdravia, podporu pozitívneho rozvoja a zlepšovania sociálnych a fyzických schopností. Našim cieľom je aj prevencia pred užívaním návykových látok. Vzhľadom na vek detí sa síce môže javiť ako nepotrebná, ale postoje a zvyky naučené v ranom detstve zohrávajú významnú úlohu v rozhodovaní detí neskôr. Dieťa, ktoré je od útleho veku vedené k zmysluplnému vužívaniu voľného času, má podstatne väčšie šance v budúcnosti vyhnúť sa nežiadúcim vplyvom a rizikám. Učiteľky majú teda nezastupiteľnú úlohu v utváraní a rozvíjaní záujmov dieťaťa v oblastiach: umelecká činnosť, športová činnosť, intelektuálna činnosť a jazyková činnosť.

            Zameriavame sa na vytvorenie bázy základných vedomostí a komunikatívnych zručností v materinskom jazyku, ktorý tvorí pre každého človeka pevný základ, na ktorý sa v ďalšom osvojovaní si vedomostí môže spoliehať. Spoznávaním vlastnej osoby, blízkeho i širšieho prostredia detí im pomáhame získať vlastnú identitu, osvojovanie si zvykov a kultúry svojich blízkych i predkov.    

            Veľkú pozornosť v našej inštitúcii venujeme aj kvalitnému osvojovaniu si štátneho slovenského jazyka. V oboch našich triedach prebieha pravidelná výuka slovenského jazyka podľa plánov, schválených Ministerstvom školstva SR. V predpoludňajších hodinách zaraďujeme pravidelné opakovacie chvíľky v jazyku slovenskom. V popoludňajších hodinách komunikujeme s deťmi v jazyku slovenskom, pričom vychádzame z aktuálnych tém týždenných plánov. S témami, s ktorými sa deti oboznámili vo svojom rodnom jazyku v predpoludňajších hodinách, sa oboznamujú aj v slovenskom jazyku popoludní. Výuka slovenského jazyka prebieha hravou, pre deti zábavnou formou, aby si jazyk obľúbili. Veľký dôraz kladieme na komunikáciu, pričom však prednosť dávame kvalite pred kvantitou.

            Okrem dennej výchovno-vzdelávacej práce ponúkame deťom aj aktivity – bezplatné klubové činnosti, pomocou ktorých im dávame akúsi ponuku, ako sa dá zmysluplne využívať voľný čas. Napr. klub ľudových tradícií, ktorého cieľom je

-          vychovávať deti v duchu humanizmu a demokracie

-          naučiť deti vnímať tradície a ľudovú kultúru

-          chápať, zachovávať a pestovať zvyky našich predkov

-          okolité životné prostredie vnímať ako neoddeliteľnú súčasť nášho života

-          rozvíjať emocionálnu vyspelosť dieťaťa

        Deťom staršej vekovej skupiny ponúkame už niekoľko rokov aj možnosť práce s počítačmi v informačnej miestnosti MŠ, ktorá je vybavená tromi počítačmi na získavanie elementárnych počítačových zručností u detí, ich oboznamovanie sa s prácou s počítačom a detskými edukačnými softvérmi.

           Cieľom krúžku informatiky je, aby sa deti orientovali vo svete dospelých, aby získavali informácie a učili sa zaobchádzať s nimi. Získavajú schopnosť vyskúšať si techniku práce s počítačom, ako neskoršieho zdroja rôznych foriem komunikácií. Našim cieľom je, aby si deti rozvíjali tieto zručnosti a schopnosti:

-          vizuálna a auditívna chápavosť

-          spoznať problém a jeho riešenie

-          reč a komunikácia

-          pozornosť, tvorivá fantázia, kreativita

-          orientácia v priestore, koordinačné schopnosti

-          manipulačné schopnosti

-          duševná aktivita

-          sebavedomie, sebahodnotenie

-          a myslenie (algoritmické, logické, atď).

           Počítač je dobrým pomocníkom, ale nikdy sa nesmie stať hlavnou náplňou voľného času dieťaťa. Deti sa oboznamujú s počítačom a jeho použitím pomocou programov, ktoré sú vytvorené vyslovene pre deti. Z týchto programov sa používa program s názvom Drawing for children, ktorý nemôžeme prirovnať k iným programom na kreslenie. Pomocou obrázkov a niekoľkých kliknutí môžu deti vytvoriť nádherné obrázky. Prácu s myšou si môžu osvojiť pomocou programu Comenius Logo „Detské hry“. V tomto programe nájdeme šesť rôznych hier, ktoré rozvíjajú schopnosti škôlkarov stále v iných oblastiach. Skoro každá hra rozvíja koncentráciu detí, analytické a syntetické myslenie, fantáziu, pamäť, trpezlivosť, a schopnosť dodržiavať pravidlá. Zamestnanie u starších detí môžeme spestriť aj didaktickými CD. Veľmi dobre sa dajú použiť na zamestnaniach, lebo sú vhodné na individuálnu a skupinovú prácu.

           V našom zariadení prebieha aj oboznamovanie starších detí s anglickým jazykom v rámci bezplatnej klubovej činnosti. Cieľom výučby anglického jazyka v MŠ je hravé spoznávanie cudzieho jazyka. Formou hier, knižiek, pohybov, obrázkov a hudby, či iných pomôcok sa dieťa učí spontánnou formou a jeho záujem o jazyk sa prehlbuje.

-          Vytvára si tým pozitívny vzťah k cudziemu jazyku,

-          pochopí, že slovo a obrázok sú tie isté aj v inom jazyku, nielen v maďarskom

           či v slovenskom, a bude mať potešenie z rozprávania súvislostí a vzťahov,

-          bude sa vedieť pozdraviť, poďakovať v anglickom jazyku,

-          bude schopné reprodukcie niekoľkých slovíčok,

-          naučí sa porozumieť krátkym riekankám, piesňam, hrám a krátkym príbehom,

-          spozná a zapamätá si pomenovania obrázkov, ktoré si osvojilo

           v anglickom jazyku,

-          pomocou pracovného listu si vždy zopakujú predtým naučené slovíčka,

           alebo riekanky,

-          prebudí sa v dieťati záujem o cudziu kultúru, zvyky a tradície,

-          prinesie radosť z učenia sa a z úspechu a prispeje k budúcemu ďalšiemu

           rozvoju v tomto cudzom jazyku.

           V rámci krúžkovej činnosti v jazyku anglickomvypracovávame a učíme okruhy im veľmi blízke, akými sú napríklad rodina, farby, čísla, časti tela, oblečenie, potraviny, ovocie, zelenina, hračky, zvieratá, môj dom a podobne. Pomocou hier, hudby či mnohých vizuálne príťažlivých obrázkov prehlbujeme chuť a vedomosti detí z cudzieho jazyka. Pomocou obrázkov sa deti učia nielen rozumieť, ale aj správne vyslovovať jednotlivé slovíčka. K jednotlivým témam patria rôzne obrázky, hudba, bábky či príbehy, ktoré pomáhajú pri zapamätaní si zábavnou formou. Deti sa nevedomky učia jednotlivé príbehy a slovíčka.

Rozvíjame u detí:

-          komunikačné zručnosti,

-          pozorovacie schopnosti,

-          fantáziu a predstavivosť.

              Priestory a vybavenie nášho zariadenia sú moderné, estetické a vkusné s prihliadnutím na potreby a vekové osobitosti našich škôlkarov. Vďaka našim sponzorom a pravidelnému vypracovávaniu projektov ne rôzne nadácie máme zabezpečené všetky podmienky na vytvorenie prostredia na harmonický rast osobností našich zverencov z hľadiska fyzického, psychického i sociálneho. Dlhé roky vypracovávame rôzne projekty, vďaka ktorým sme majetok MŠ v posledných rokoch značne zveľadili. Našimi stálymi potenciálnymi zdrojmi sú projekty Ministerstva školstva SR, nadácie Rákóczi Szövetség z Maďarska, projekty z dotácie mesta Želiezovce a iné. Pravidelne dostávame 2 % z daní z príjmov od našich sponzorov a priateľov. Takéto a podobné peňažné dary spravuje MŠ s pomocou Združenia Maďarských rodičov na Slovensku pri MŠ s VJM, SNP 9, Želiezovce, ktoré je zaregistrované a disponuje vlastnou vkladnou knižkou. Zároveň táto organizácia patrí medzi našich najstabilnejších podporovateľov z hľadiska morálneho i finančného.         

             Úroveň kvality výchovno-vyučovacej činnosti v našom zariadení sústavne zvyšujeme. Kolektív našej materskej školy kladie veľký dôraz na ďalšie vzdelávanie a napredovanie po odbornej stránke. Sme hrdé na to, že sa môžeme chváliť tým, že všetky učiteľky v kolektíve sú vysokoškolsky vzdelané. Pravidelne sa zúčastňujeme aj metodických stretnutí a seminárov, týkajúcich sa našej edukačnej činnosti.

              Dve triedy MŠ s vyučovacím jazykom maďarským sú účelovo vybavené, prostredie detí je estetické, dopĺňa ich množstvo pomôcok, ktoré dávajú ďeťom podnety na rozširovanie poznatkov. Pravidelne zabezpečujeme didaktické pomôcky, vhodné k spestreniu našej každodennej edukačnej činnosti s deťmi. Učiteľky si učebné materiály doplňujú aj ďalšími, vlastnoručne zhotovovanými aktuálnymi pomôckami a obrázkovými materiálmi.

Obrázok