Choď na obsah Choď na menu
 


Óvodánk programja

Obrázok

             Az egészséget és egészséges életmódot megalapozó elemi szokások, ismeretek és viselkedési minták elsajátítására és kialakulására az iskola előtti kor a legalkalmasabb. Munkánk fontos része s egyben fő célunk a betegségek megelőzése, a prevenció. Ez a prevenció az egészség megóvására, a szociális, illetve fizikai képességek pozitív fejlődésére irányul. Célunk továbbá a tartós élvezeti cikkek használatának időben történő megelőzése. A megelőzési program talán a gyerekek korára való tekintettel kissé korainak tűnhet, ám korai tapasztalataik későbbi választásaikat erősen befolyásolhatják. Az a gyermek, akinek szokásává válik, hogy kiskorától kezdve értelmes, érdeklődési körének megfelelő tevékenységekkel tölti szabadidejét, a későbbiek folyamán nagyobb eséllyel kerüli majd el a leselkedő veszélyhelyzeteket. A pedagógus óriási szerepe abban rejlik, hogy segítsen a gyermeknek felfedezni saját érdeklődési körét, legyen az művészeti, sport, intellektuális vagy nyelvi vonatkozású tevékenység.

              Mindennapjaink során nagy figyelmet szentelünk a gyerekek anyanyelvükön történő kommunikációs képességének fejlesztésének. Hiszen az anyanyelvük az a stabil alap, amire a későbbiek során majd építhetnek. Saját személyük, szűkebb és tágabb környezetük megismertetésével támogatjuk saját identitásuk, a világban elfoglalt helyük felismerését, kialakulását. Megismertetjük őket saját kultúrájukkal, valamint elődeink szokásaival és kulturális hagyatékával.

              Nagy hangsúlyt fektetünk a szlovák, mint államnyelv színvonalas elsajátítására is. Mindkét osztályunkban a Szlovákiai Oktatásügyi Minisztérium által elfogadott tervek alapján rendszeres szlovák nyelvoktatásban részesítjük óvodásainkat. Délelőtti tevékenységeink során ismétlő perceket iktatunk be, hogy gyermekeink a mindennapi használati tárgyakkal, helyzetekkel játékos módon ismerkedhessenek meg szlovákul is. A délutáni szlovák foglalkozások során pedig kizárólag szlovákul kommunikálunk velük azokra a témákra, melyek a heti pedagógiai tervben szerepelnek. A témákkal, melyekkel a gyerekek délelőtt anyanyelvükön találkoztak, délután szlovák nyelven ismerkedhetnek meg. Mindezt a gyerekek számára szórakoztató, játékos módon valósítjuk meg. A gyerekek észrevétlenül, játszva tanulva ismerik és kedvelik meg a szlovák nyelvet. Természetesen a mennyiség nem mehet a minőség rovására.

               A mindennapos nevelő-oktató tevékenységen kívül óvodásaink számára különféle ingyenes klubtevékenységeket is biztosítunk. Célunk a szabadidő értelmes kitöltése, illetve a tehetséggondozás.

               Néphagyományőrző klubunk főbb céljai a következőképpen foglalhatóak össze:

-          a humanizáció és demokrácia jegyében történő nevelés

-          megtanítani gyermekeinket észlelni a népi kultúrát és a szokásokat

-          érteni, átmenteni és ápolni őseink hagyományait

-          a környező élő és élettelen természetet életünk elválaszthatatlan részének

            tekinteni, óvni és védeni

-          fejleszteni a gyerekek érzelmi intelligenciáját

           Nagycsoportos óvodásaink számára már évek óta kínáljuk a számítógépekkel való ismerkedés lehetőségét. Informatikai helyiségünk, mely három számítógéppel rendelkezik, az alapvető informatikai ismeretek és szokások kialakulását, a számítógéppel való munka lehetőségeit és gyermekprogramok alkalmazását hivatottak megvalósítani.

           Informatikai szakkörünk célja, hogy a gyerekek biztonsággal tájékozódjanak a felnőttek világában, új információkhoz jussanak, s azokat kellőképpen alkalmazni tudják majd a későbbiekben. Megtanítjuk őket a számítógép, mint kommunikációs forrás, helyes használatára.

Fejlesztjük a gyerekek

-          vizuális és auditív-

-          problémamegoldó-

-          manipulációs képességét

-          beszédét és kommunikációs képességeit

-          figyelmét, alkotó fantáziáját, kreativitását

-          térbeli orientációját, koordináló képességét

-          szellemi aktivitását

-          önbizalmát, önértékelését

-          gondolkodását

           A számítógép nagyszerű és szórakoztató segédeszköz, ám vigyáznunk kell arra, hogy ne váljék a gyermek egyetlen, kizárólagos szabadidős tevékenységévé. A gyerekek megismerkednek a számítógép használatával, néhány programmal, melyek kifejezetten óvodások számára készültek. Ezek közül pld. a Drawing for children rajzprogrammegismertetésével foglalkozunk, melynek segítségével néhány képpel és kattintással rajzolhatunk. Az egérrel való ügyes bánásmódot a Comenius Logo Gyerekjátékok programmal sajátíthatják el óvodásaink. Hat különféle játék áll a gyerekek rendelkezésére, melyek sokrétűen fejlesztik a következő területeket: a koncentrálóképességet, az analizáló-szintetizáló gondolkodásmódot, a fantáziát, emlékezetet, türelmet, valamint a szabálykövetés képességét. Az egyes foglalkozásokat különféle didaktikai CD-kkel is tarkítjuk, melyeket nagyszerűen lehet alkalmazni az egyes edukációs aktivitások során. Alkalmasak az egyéni, illetve csoportos munka elsajátítására is.

           Intézményünk ingyenes klubtevékenység keretében ismerteti meg a legidősebb óvodásokat az angol nyelv alapjaival. Célunk az angol, mint idegen nyelv játékos megismertetése, melyet játékok, könyvek, mozgásos tevékenységek, képek és zene, és más segédeszközök segítségével szerettetünk meg gyermekeinkkel. A klubtevékenység előnyei többek közt:

-          pozitív viszonyt alakít ki az idegen nyelvekhez

-          a gyermek megérti, hogy a szó és a kép ugyanazt a fogalmat jelképezi,

           csak más nyelven, s ez a felismerés örömmel tölti el

-          kezdetben megtanul köszönni, megköszönni idegen nyelven

-          reprodukál néhány szót angolul

-          rövid mondókákat, dalokat, játékokat és történeteket sajátít el

-          képeket ismer fel és nevez meg angolul

-          feladatlapok segítségével folyamatosan ismétel, és tudását elmélyíti

-          felkelti a gyermek figyelmét az angol, illetve egyéb idegen nyelv, kultúra

            és tradíciók iránt

-          a tanulás örömét biztosítja óvodásaink számára, mely a jövőben

             további ismeretszerzésre sarkallja őket.

             A nyelvi klubtevékenység keretében szintén olyan témákkal ismerkednek meg a gyerekek, melyek érzelmileg közel állnak hozzájuk, mint pl.: család, színek, számok, testrészeink, öltözék, élelmiszerek, zöldség és gyümölcs, játékok, állatok, a mi házunk stb. Játékok, zene és különféle vonzó vizuális ingerek segítségével fokozatosan elmélyítjük gyermekeink érdeklődését az idegen nyelv iránt. Nem csak megérteni, de helyesen kiejteni is megtanulják az egyes szavakat, kifejezéseket. A témákat képekkel, bábokkal, zenével kísérjük, melyek szórakoztató módon vésik be a gyerekek emlékezetébe az új ismereteket. Észrevétlenül sajátítják el az angol nyelv alapjait.

Fejlesztjük:

-          kommunikációs képességüket

-          megfigyelőképességüket

-          fantáziájukat és képzelőtehetségüket

               Óvodánk helyiségei és berendezései modernek, korszerűek és rendeltetésüknek megfelelőek. Figyelembe veszik a gyerekek igényeit, méreteik és fejlesztő hatásuk tekintetében a gyerekek korának megfelelőek. Támogatóinknak és rendszeres pályázatokban való részvételünknek köszönhetően minden feltételt biztosítunk annak érdekében, hogy harmonikus, sokoldalúan fejlett, kreatív egyéniségeket neveljünk gyermekeinkből. Ügyelünk egészséges testi, szellemi és szociális fejlődésükre. Évek óta projektumokat dolgozunk ki. Ennek és támogatóinknak köszönhetően óvodánk régi berendezését szinte teljesen lecseréltük, korszerűsítettük. Állandó „forrásaink“ a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium, a magyarországi Rákóczi Szövetség, a zselízi önkormányzati dotációs bizottság, és mások által meghirdetett pályázatok. Hosszú évek óta tudjuk fogadni az évi jövedelemadó 2%-át is. Ezeket és a hasonló anyagi támogatásokat az óvodánk mellett működő szülői szövetség, illetve saját bankszámlánk segítségével számoljuk el. Említésre méltó a szülői szövetség, mint óvodánk legjelentősebb és rendszeres pártfogója, erkölcsi és anyagi támogatója.

             Nagy figyelmet fordítunk óvodánkban pedagógusaink színvonalas felkészültségére, továbbképzésére, s a képzésekhez szükséges feltételek megteremtésére. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy pedagógusi kollektívánk valamennyi tagja felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ez idáig szinte egyedülálló a környéken. Képesítésünket jórészt a Komáromi Selye János Egyetemen szereztük néhány éve, levelező szakon. Az ott szerzett tapasztalatokat igyekszünk mindennapi munkánk során alkalmazni, kamatoztatni. Ezen kívül rendszeresen részt veszünk a környékünkön rendezett módszertani találkozókon, szakmai továbbképzéseken, illetve tanfolyamokon.

           Két osztályunk termei nemcsak esztétikusak, modernek, de óvónőink kézügyességének hála színesek, képekkel, saját készítésű, illetve központi segédeszközökkel jól felszereltek. Rendszeresen bővítjük didaktikai segédeszközeink állományát, könyvtárunkat, melyek a gyerekek érdeklődését felkeltve, mintegy motivációként segítik pedagógiai munkánkat.

Obrázok