Choď na obsah Choď na menu
 


 Predstavíme sa

Obrázok

            Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Óvoda, SNP 9, Želiezovce – Zselíz je dvojtriedne zariadenie v spoločnom areáli s MŠ SNP 9 v Želiezovciach. Budova MŠ je umiestnená v strede mesta na ulici SNP č. 9. Dvor je priestranný, vybavený účelovým zariadením a moderným detským ihriskom. Budova sa skladá zo šiestich pavilónov, v prevádzke sú štyri triedy s vyučovacím jazykom slovenským a dve s vyučovacím jazykom maďarským.

           Naše zariadenie je zamerané na výchovu a vyučovanie detí vo veku od (2) 2,5 do 6 (7) rokov. Zabezpečuje pre deti predprimárne vzdelávanie vo vyučovacom jazyku maďarskom.

           Hlavným vodidlom v plánovaní a vykonávaní výchovno-vyučovacej práce v našej MŠ je Štátny vzdelávací program ISCED 0 a "Program výchovy a vzdelávania v materských školách", vydaný Ministerstvom školstva SR. Výchovno-vyučovaciu prácu vykonávame hravou, pre deti zábavnou formou s využitím vhodnej motivácie. V MŠ máme zavedený uvoľnený denný režim, pričom pevné body sú: 

    • desiata:       8.30 hod.
    • obed:         11.30 hod.
    • olovrant:     14.20 hod.

             Máme zabezpečený pitný režim, v zimnom období sme zaradili čajový program. Hlavným zámerom nášho zariadenia je učiť deti postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim zdravie a k váženiu si zdravia.

           Vekové rozdelenie detí v triedach je spravidla takéto:

1. trieda – Mladšia veková skupina – počet detí: 23
Učiteľky:  Mgr. Bitterová Bernadett, Mgr. Csókásová Gabriela – riaditeľka MŠ

2. trieda: Staršia a stredná skupina – počet detí: 25
Učiteľky: Béliková Anita, Bc. Melišková Monika
 

           Pre veľký záujem rodičov o naše zariadenie už dlhé roky pracujeme so zvýšeným počtom zapísaných detí, v súlade s platnou legislatívou a písomným povolením Mestského úradu v Želiezovciach.

          Materská škola zabezpečuje pre deti trikrát denne stravu, ktorú konzumujú v priestrannej jedálni. Nachádza sa v spoločnej, hospodárskej časti komplexu materských škôl. Stravu pripravujú kvalifikované kuchárky, ktoré sú tiež spoločnými personálnymi pracovníčkami oboch MŠ.

           Hlavnou činnosťou našich škôlkarov je hra, prostredníctvom ktorej majú možnosť cvičiť si svoje jazykové a kognitívne schopnosti, emócie a vytrvalosť, vyskúšať si rôzne roly a správanie sa v rôznych situáciách. Prioritou je pre nás rodina, úzka spolupráca s ňou a spokojnosť rodičov našich detí. Preto a v záujme harmonického vývinu našich zverencov je pre nás dôležité, aby rodičia našich detí boli zainteresovaní a zapojení do diania a života v materskej škole. Sme otvorení rodičom a priateľom nášho zariadenia, aby mali prehľad o našej každodennej práci s deťmi, či už v dňoch všedných, alebo sviatočných. Naše ciele sú spoločné, preto aj našim hlavným cieľom zostáva dobrá spolupráca a úsmev našich detí.

Obrázok